รายละเอียดการส่งภาพถ่ายผลงานและผลการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ

1. ภารกิจด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รายละเอียด : ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔.๒๐ น. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์ อุ้ยปัชฌาวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดป้องกัน อำเภอรือเสาะ นำกำลัง อส. ร่วม ๓ ฝ่าย จับกุมนายซีดี สนิ พร้อมของกลาง ๑.ใบพืชกระท่อมสด ๑๐ กก. ๒.น้ำต้อมพืชกระท่อม ๗ ถุง ๓.ยาแก้ไอ ๕ ขวด ณ บ้านเลขที่ ๖๑/๑ ม.๘ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
รายละเอียด : วันนี้ วันที่ 30 เม.ย. 58 นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอบางขัน นายสมยศ เขียวบรรจง ปลัดอาวุโส สั่งการให้ นายวิรัช แก้วเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายพงศ์นิธิ พูนเกตุ ปลัดอำเภองานป้องกัน กำนัน ต.บ้านนิคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจสภ.บางขัน และสมาชิก อส. ร่วมกันตัดโค่นต้นกระท่อมในหมู่บ้านกลางหุบเขา (บ้านช่องเหรียง) ม.10 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ดูทั้งหมด
2. ภารกิจด้านการจัดระเบียบสังคม
รายละเอียด : กองร้อย อส.อ.เวียงชัย ที่ ๑๐ (จังหวัดเชียงราย) ได้จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖,พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ , พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รายละเอียด : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเกาะคา วัฒนธรรมอำเภอเกาะคา สัสดีอำเภอเกาะคา และสมาชิก อส. พร้อมตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มเสี่ยงผู้มาใช้บริการ
ดูทั้งหมด
3. ภารกิจด้านการอำนวยความเป็นธรรม
รายละเอียด : นางปัญยนัช หนูทองแดง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ (หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง และฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม) อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพผลงาน เป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน กรณี ผู้ร้องได้มีบ้านพักอาศัย และอยู่ใกล้เคียงกันกับบ้านของพี่ชายในที่ดินของบิดา บิดาเคยบอกผู้ร้องว่า จะแบ่งที่ดินให้ส่วนหนึ่ง เมื่อบิดาเสียชีวิต พี่ชายได้ออก น.ส.3 ก. เป็นแปลงเดียวคลุมที่อยู่ของผู้ร้องด้วย มีอาณาเขตชัดเจนคนละครึ่ง โดยพี่ชายบอกว่าจะโอนให้ในภายหลัง ต่อมาพี่ชายถึงแก่กรรม คู่สมรสของพี่ชายได้รับโอนมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว และได้โอนต่อให้กับบุตร บุญธรรม ผู้ร้องจึงขอให้ไกล่เกลี่ย ซึ่งได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ - บุตรบุญธรรมยินยอมโอนที่ดินคืนให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่ง) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจุฬาภรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำเนินการไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๑๑ ข้อพิพาท )
รายละเอียด : นที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางจุฑารัตน์ นวสกุลชัย ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง นางจันทร์เพ็ญ กันทะ (ผู้ร้อง) และนายอดุลย์ โนชัย (ผู้ถูกร้อง) กรณีกู้ยืมเงิน จำนวน 50,000 บาท โดยสามารถไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และผู้ถูกร้องยินยอมให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 45,000 บาท และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เพื่อนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินต่อไป
ดูทั้งหมด
4. ภารกิจด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
รายละเอียด : นางนิชนันท์ อามิตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักปกครองชำนาญการ) รับผิดชอบงานฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพผลงาน/กิจกรรม ภารกิจงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มชื่อให้กับ นายณรงค์ สาระพางค์ อายุ 65 ปี่ เข้าทะเบียนบ้าน เลขที่ 220/5 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 ณ สำนักทะเบียนอำเภอจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐใดๆ หลังจากวันที่ 8 ม.ค. 2558 นายณรงค์ สาระพางค์ ก็ได้เข้าถึงสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐ และบุตรก็สามารถนำ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาไปประกอบหลักฐานในการบรรจุเข้ารับราชการทหารได้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้ช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างมาก
รายละเอียด : ภรณี เจริญวิวัฒน์วงศ์
ดูทั้งหมด
5. ภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โรคระบาดต่างๆ
รายละเอียด : นางเกษร คงทอง ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เพื่อตรวจและควบคุมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสายนำ้คลองวง หมู่ที่ ๘ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณจากโครงการสนับสนุนการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
รายละเอียด : นางสาวรัชนี ตันติบูล ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย อบต.ไตรตรึงษ์ และชุด ชป.มวลชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร นำน้ำเพื่อการอุปโภค และ บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
ดูทั้งหมด
6. ภารกิจด้านงานกิจการชายแดน
ดูทั้งหมด
7. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
รายละเอียด : วันที่ 10 มี.ค. 58 นางลำดวน ชาน้อย ปลัดอำเภอ ร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบและจับกุม ผู้ลักลอบขนไม้พยูงเข้ามาในพื้นที่ ณ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : นายสมศักดิ์ พละกาบ และนายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติตรวจยึดไม้พะยุง จำนวน 5 ท่อน ณ โรงเรียนบ้านนาโป่ง ม.6 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร
ดูทั้งหมด
8. ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาสงเคราะห์
รายละเอียด : นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอถ้ำพรรณรา พร้อมด้วยหัวหน้ส่วนราชการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๑ ราย และคนไข้ในพระบรมวงศานุเคราะห์ จำนวน ๑ ราย ในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘ ตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการเสริมสร้างฐานทางสังคม พัฒนาและเทิดทูนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายละเอียด : นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอถ้ำพรรณรา พร้อมด้วยหัวหน้ส่วนราชการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๑ ราย และคนไข้ในพระบรมวงศานุเคราะห์ จำนวน ๑ ราย ในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘ ตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการเสริมสร้างฐานทางสังคม พัฒนาและเทิดทูนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
9. ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดูทั้งหมด
10. ภารกิเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา (ค้ามนุษย์/การพนัน)
รายละเอียด : นายสมศักดิ์ พละกาบ และ นายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา(การพนัน)จับผู้จำหน่ายสลากกินรวบ 1 คน ณ บ้านลาดเก่า ม.2 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
รายละเอียด : เมื่อวันที่6มิถุนายน 2556 นายทรงยศ หอมจันทร์ ปลัดอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยปลัดอำเภอคลองหลวงทุกคน สมาชิกอส.อ.คลองหลวง โดยการอำนวยการของนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ในขณะนั้น ได้ดำเนินการตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันประเภทไฮโลและไพ่ บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ คลองหลวง จำนวน 3 แห่ง สามารถจับกุมนักพนันได้ร้อยกว่าคน พร้อมอุปกรณ์การเล่นและเงินสด แสนกว่าบาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองห้า ดำเนินคดีต่อไป
ดูทั้งหมด
11. ภารกิจอื่นๆ
รายละเอียด : กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 4 มี.ค.58 ณ บริเวณลานพระพุทธลีลาฯ อำเภอบางขัน
รายละเอียด : อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางณัฐพร ส่งสุข ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ) ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซักซ้อมทำความเข้าใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ
ดูทั้งหมด