ระบบบันทึกข้อมูลการทุจริตของบุคลากร ปค.


ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง โทร : 02-283-1222