ระบบค้นหากฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

หรือ เลือกคลิกที่รายการกฎหมายด้างล่าง

รายชื่อกฎหมาย
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

   ๑. กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เรียงตามตัวอักษร
   ๒. กฎหมายลำดับรอง
   ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
   ๔. หน่วยงานผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
   สำนัก/กองผู้รับผิดชอบกฎหมาย


   ส่วนงานนิติการ
   สำนักการสอบสวนและนิติการ
   กรมการปกครอง
รายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
รายชื่อกฎหมาย
กฏหมาย นำเข้าไฟล์ สถานะการนำเข้า
กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. ๒๔๖๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจำกองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Update ล่าสุด) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย บัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีรถประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียน คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ.๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๗๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ยกเว้นการปฏิบัติและผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวมอแกนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับหรือต่ออายุใบสำคัญประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวบางกรณี คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับในทุกเขตท้องที่นอกเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙(ยกเว้นโดยผลของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๔8) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษว่าด้วยการยื่นคำขอโอนนักโทษ และการดำเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ พ.ศ. 25๒9 คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑8 (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑9 (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. ๒๕25) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. ๒๕30) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. ๒๕34) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. ๒๕37) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
24. กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
25. กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
26. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
27. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. ๒๕4๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
28. กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. ๒๕48) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๕๓๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์ หมายเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าฯ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดท้องที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครไม่ต้องมีคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
18. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
19. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕53 คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
20. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕55 คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
21. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
22. กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
คำสั่ง
1. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่สงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๓) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๒๔๗๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปัองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง การขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตรวจบัตร คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรฯ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรและพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ? พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ข้อบังคับ ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่อง ระเบียบการสอบสวนคดีอาญา ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒-๓ สมาคม มูลนิธิ บรรพ ๖ มรดก คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกลาโหม กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๖. คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศคณะของปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
24. กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
25. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๐7) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕20) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. ๒๕3๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำตาม พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง การกำหนดที่เก็บทรัพย์จำนำ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาต คำขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก และการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิด ตามมาตรา ๖๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
18. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม และคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การฝึกรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตาม ม. ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำรวก พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างสยามและพะม่า ตอนแม่น้ำปากจั่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำสาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พุทธศักราช ๒๔๗๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรีงหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการพ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
13. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
14. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
15. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
16. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
17. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
18. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
19. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
20. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
21. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
22. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
23. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
24. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
25. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
26. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
27. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
28. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
29. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
30. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
31. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
32. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
33. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
34. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
35. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
36. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
37. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
38. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
39. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
40. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
41. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
42. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
43. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
44. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
45. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
46. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
47. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
48. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
49. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
50. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
51. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
52. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
53. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ?งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้ง และการรับแจ้งเหตุในสถานบริการ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 581/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 146/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับได้สัญชาติไทย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ และบุตรหลาน ได้สัญชาติไทย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. ๒๕๐๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๓) คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามผู้กระทำผิดบางอย่างในทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
12.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้าครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
คำสั่ง
1. คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/๒๕๓๕ เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดชนิดประเภทอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬา คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
5. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐/๒๕๑๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๕๘๔๕/๒๕๐๐ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
6. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
7. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
8. คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๙๘ เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes
9. คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด คลิ๊กนำเข้าไฟล์ Yes