คณะทำงานกลั่นกรองโครงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การการปกครอง

Advisory Staff For DOPA Information Technology & Communication Projects

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     1. ประกาศขยายเวลารับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองรอบเดือนมกราคม 59 โดยวันสุดท้ายของการรับเอกสารโครงการ เป็นวันพุธ ที่ 6 ม.ค.59 และวันส่งให้คณะทำงานฯพิจารณาเป็นวันศุกร์ ที่ 8 ม.ค.59 ส่วนวันประชุมฯ ตามกำหนดเดิมครับ (ปฏิทินการประชุมคณะทำงานฯ ปีงบ59)
     2. ตรวจ/รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 8/2558 (ร่างรายงานการประชุมฯ 8/2558)

เรื่องประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2559 (ครั้งที่ 1/2559)

การประชุมคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา

รอบประชุม วันประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบพิจารณา รายงานการประชุม/อื่นๆ หมายเหตุ
มกราคม 59 13 ม.ค. 59 วาระการประชุมฯ 1/59 1.รายงานการประชุมฯ 8/58(รับรองแล้ว)
2.เอกสารประกอบ(ศสป.)
ร่างรายงานการประชุมฯ 1/59(ยังไม่รับรอง)
รายชื่อผู้เข้า/ร่วมประชุมฯ 1/59
จำนวน 1 โครงการ
วาระอื่น(เร่งด่วน)
จำนวน 2 โครงการ
รวม 3 โครงการ
พฤศจิกายน 58 27 พ.ย. 58 วาระการประชุมฯ 8/58 รายงานการประชุมฯ 7/58(รับรองแล้ว)
ร่างรายงานการประชุมฯ 8/58(ยังไม่รับรอง)
รายชื่อผู้เข้า/ร่วมประชุมฯ 8/58
ตรวจการแก้ไข/ปรับปรุง
ตามข้อสังเกตการประชุมฯ
ครั้งที่ 7/58
ตุลาคม 58 27 ต.ค. 58 วาระการประชุมฯ 7/58 1.รายงานการประชุมฯ 6/58(รับรองแล้ว)
2.เอกสารประกอบ 1(สน.บท : สทร.)
3.เอกสารประกอบ 2(สน.บท : สทร.)
4.เอกสารประกอบ(สน.อส.)
5.เกณฑ์ราคากลางฯ(เฉพาะ Smartcard ล่าสุด 25ส.ค.58)
6.เกณฑ์ราคากลางฯ(เฉพาะ CCTV ล่าสุด 25ส.ค.58)
7.เกณฑ์ราคากลางฯ(ฉบับเต็ม ล่าสุด 18ก.พ.58)
รายงานการประชุมฯ 7/58(รับรองแล้ว)
รายชื่อผู้เข้า/ร่วมประชุมฯ 7/58
จำนวน 3 โครงการ

กฏกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ

คู่มือและเอกสารอื่นๆ

ติดต่อคณะทำงาน

ที่ตั้ง/สำนักงาน

   ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปคกรอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง 442 อาคาร 3 ชั้น 2 วังไชยา(นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-1047 ถึง 8 , โทรสาร 0-2282-1047 กด 1

ส่วนดำเนินงานคณะทำงาน

  1.หัวหน้าคณะทำงาน

     - นายธีรจิตร์   พิมพ์ศิริ   นวช.คพ.ชำนาญการ   โทร. 0-2282-1047 ถึง 8  ต่อ 031727  e-mail : xxx@xxx.xxx

  2.เลขานุการคณะทำงาน

     - นายนคร   สาแก้ว   นวช.คพ.ชำนาญการ   โทร. 0-2282-1047 ถึง 8  ต่อ 031728  e-mail : nkr07@hotmail.com, nkr007@gmail.com

  3.ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

     - นางสาวอินทิรา   เมษะมัต   จพง.ธก.ชำนาญงาน   โทร. 0-2282-1047 ถึง 8  ต่อ 03172X  e-mail : xxx@xxx.xxx
     - นางรัมภากร   สุขพัทธี   จพง.ธก.ชำนาญงาน   โทร. 0-2282-1047 ถึง 8  ต่อ 03172X  e-mail : xxx@xxx.xxx