ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

"๑๐๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน"

ระบบนี้ทำงานได้บน Browser : Firefox และ Chrome เท่านั้น

แทรกรูปถ่าย(ถ้ามี):
วันที่ลงทะเบียน วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
๑. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้าพเจ้า ชื่อ: นามสกุล:
เลขประจำตัวประชาชน: เกิดวันที่ : (เลือกปีก่อนเดือน/จะแสดงปีเป็น คศ.) อายุ : ปี
สัญชาติ: เชื้อชาติ : ศาสนา :
ภูมิลำเนาเกิด จังหวัด: ระดับการศึกษาสูงสุด :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน:
โทรศัพท์: โทรสาร: โทรศัพท์มือถือ: **
E-mail:
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร เลขที่: อาคาร/หมู่บ้าน: หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: ถนน: จังหวัด:
อำเภอ/เขต: ตำบล/แขวง: รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์มือถือ: E-mail:
๒. ผลงานประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) นวัตกรรม (Innovation)
ชื่อโครงการ:
๓. นำเสนอโดย บุคคล
คณะบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (เพิ่มชื่อกดที่ปุ่ม +)
๔. ส่งผลงาน ทาง Web site ของกรมการปกครอง www.dopa.go.th ไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และ Clip VDO
ทาง E-mail spg.tspd.dopa@gmail.com ไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และ Clip VDO
ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมาที่ "กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน
     ชั้น ๔ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐"
๕. ประวัติการส่งผลงาน ไม่เคย
เคย เลขประจำตัว
๖. การรับรองใบสมัคร
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าและ/หรือคณะบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดและข้อความข้างต้น พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความใดไม่เป็นจริงหรือหลักฐานที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศ หรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้าและ/หรือคณะบุคคลผู้สมัครยินยอมให้คณะกรรมการประกวดถอนสภาพการมีสิทธิเสนอผลงานเข้าประกวดทันที
ยอมรับเงื่อนไข